Shpërndaje në:
 • Radio Kosovas Stemme

Lyrskovgade 16, 3 TV

1758 København V

E-mail:  rtvzik@gmail.com

Tlf. +45 36969294

Radio Kosovas Stemme/Radio Zëri Kosovës FM Stereo 95.5 mhz.

 

 • Beskrivelse af planlagt programvirksomhed

Generel beskrivelse af programvirksomhed for Radio Kosovas Stemme:

Høj prioritet af lokale nyheder, aktuelle emner og kulturstof i Københavnsområdet. I forvejen sender vi på 95,5 MHz på de nedenfor angivne tider det her beskrevne programindhold. Såfremt sendetilladelsen fornyes, regner vi med at fortsætte, dog med det forbehold, at der til den tid generelt kan blive stillet andre og nye krav til programudbuddet, som vi vil indrette os efter.

Fredag: 20:00- til lørdag 02:00

Infotainment

Lokale nyheder på dansk/albansk

Aktuel.dk

Sport

Musik

Lørdag: 17:00 til søndag 10:00

Lørdags underholdning med mere

Lokale nyheder på dansk/albansk

Hvad skriver de danske aviser om

Debat
Musik, ønsker og hilsner

 

Søndag: 18.00 til mandag 02:00

Undervisning, underholdning og rekreation

Lokale nyheder på dansk/albansk

Børneprogram: Børn er vores fremtid (børn læser digte og historier og synger)

Sport

Opinion

Hilsner

Musik

I alt 31 sendetimer

 

 

 • RADIO- OG TV-NÆVNET

  Slots- og Kulturstyrelsen
  H.C. Andersens Boulevard 2
  1553 København V
  Telefon: 33 95 42 00
  Fax: 33 91 77 41

  post@slks.dk

 

 

 

 

 • Vedtægter for Fo renin gen Radio Kosovas Stemme

§ 1

Foreningens navn er Foreningen Radio Kosovas Stemme (i det følgende benævnt: FRKS).

§ 2

FRKS er udgået fra den redaktion, der siden 20. august 1989 har sendt radioprogrammer på

Københavner Kanalen. Formålet med FKRS er som hidtil at sende dansk- og albansksproget radio,

med hovedvægten lagt på kulturelle og lokale nyhedsorienterede indslag, herunder aktuelle sociale og

politiske temaer. FRKS ønsker at bidrage til at integrere de etniske albanske indvandrere i det

danske samfund.

§ 3

FRKS baserer sig på enkelte personers medlemskab. Medlemmer er alle der betaler kontingent. De

har møde- og taleret på generalforsamlingerne.

§ 4

Foreningens højeste besluttede myndighed er generalforsamlingen som afholdes en gang årligt i

januar – marts måned. Den skal indkaldes sammen med udsendelse af en dagsorden med mindst 3

ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af de

stemmeberettigede medlemmer kræver dette med mindst med 3 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder

til generalforsamlingerne.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Næste års budget og kontingenter
 • Valg af bestyrelse, herunder valg af formand og kasserer
 • Valg af revisorer

§ 5

Bestyrelsen: bestyrelsen udgør FRMK”s overordnede redaktionelle, administrative og økonomiske

ledelse mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen påser at vedtægter og formålsparagraf overholdes.

Bestyrelsen godkender koordineringsgruppen.

§ 6

Koordineringsgruppen: Koordineringsgruppen varetager den daglige redaktionelle ledelse og drift af foreningens radiovirksomhed og sammensættes af aktivister fra de forskellige redaktioner.

§ 7

Vedtægtsændringer eller tilføjelser kan kun besluttes på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden

generalforsamlingen og skal udsendes senest  1 uge inden dens afholdelse.

§ 8

Formanden, næstformanden og den økonomisk ansvarlige er alle tegningsberettigede.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10/03 2003.

Dirigent: Adnan Aliti                                                                                             Referent: Idzet Lutviu

 

 • FORENINGENS BESTYRELSESMEDLMMER

-Formand: Idzet Lutviu
Charlotte Muncks Vej 31, 2 Th
2400 København NV
-Næstformand: Adnan Aliti
Lyrskovgade 16,3 tv, 1758,København V
-Økonomisk Ansvarlig: Ibrahim Xhemajli
Bækkelunden 95,2660 Brøndby Strand